Charakteristika

Základní škola je přístavem, který poskytuje dětem vše potřebné pro úspěšné vyplutí do života dospělých. Vybaví je vědomostmi, znalostmi a dovednostmi. Je místem tvořivé práce, klidu, pohody a také je oporou při řešení problémů žáků.

 

Cílem naší školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který dokáže:

·       efektivně komunikovat v českém i cizím jazyce,

·       smysluplně použít získané vědomosti a dovednosti,

·       vyjádřit a zdůvodnit své názory,

·       plánovat a organizovat svoji práci,

·       spolupracovat, hledat a objevovat,

·       přijímat odpovědnost za sebe i za druhé,

·       být tolerantní a ohleduplný.


ZŠ U Roháčových kasáren

Škola v číslech a údajích

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Školu navštěvuje přibližně 450 žáků. Průměrná naplněnost tříd je 22 žáků.

Budova základní školy je situována do obytné zástavby ve Vršovicích, obklopená parkovou zelení. V blízkosti školy se nachází tramvajová i autobusová zastávka.

Výuka probíhá v kmenových učebnách a odborných pracovnách (přírodopis, fyzika, chemie, český jazyk, 2 PC učebny, zeměpis, hudební výchova, dějepis, výtvarná výchova, cizí jazyky, infocentrum, dílna a školní kuchyňka). Většina učeben je vybavena interaktivní tabulí. Pro sportování žáci využívají 2 tělocvičny, z nichž jedna je určena pro sportovní hry a má umělý povrch, druhá je určena pro gymnastiku a je v ní nainstalována horolezecká stěna. Dále mohou žáci využívat venkovní běžeckou dráhu s umělým povrchem a doskočištěm pro skok do dálky a 2 venkovní víceúčelová hřiště s umělým povrchem.

Ve škole je vybudováno infocentrum, ve kterém mají žáci volný přístup k odborné i zájmové literatuře. Škola je vybavena keramickou dílnou s pecí.

V budově školy je školní jídelna.


Výchova a vzdělávání

Poskytujeme všeobecně zaměřené základní vzdělávání, přičemž důraz klademe na rozvoj komunikačních dovedností v českém i cizím jazyce a na badatelský přístup k výuce především přírodovědných předmětů, vše probíhá za smysluplného využití ICT.

Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníku. Od 6. ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk. V rámci rozvoje jazykových znalostí každoročně pořádáme vícedenní zahraniční poznávací zájezd a umožňujeme kontakty s rodilými mluvčími.

Při vzdělávacím procesu klademe důraz na co nejefektivnější zapojení žáků do procesu učení pomocí vhodných metod a forem práce. Při výuce přírodovědných předmětů používáme měřící techniku PASCO, která vyučujícím umožňuje pracovat badatelskou formu výuky za použití moderní technologie, která je žákům blízká.

Od 3. do 6. ročníku je pro žáky povinná výuka informatiky. Od 6. ročníku pak mohou zájemci prohlubovat své znalosti ve volitelném předmětu.

Žáci devátých tříd pod vedením učitelů píší závěrečnou práci, kterou před učiteli a žáky obhajují, čímž prokazují své dovednosti.

Naše žáky učíme přijímat odpovědnost za sebe i za druhé, vyjádřit a zdůvodnit své názory prostřednictvím třídnických hodin a žákovského parlamentu. Každoročně organizujeme vícedenní projekty k poznání kulturního dědictví a rozvoji národní hrdosti.

Škola má kompletní školní poradenské pracoviště, které se podílí na vytváření pozitivního klimatu a pomáhá při řešení vzdělávacích a výchovných problémů.


Školní družina a školní klub

Školní družina má k dispozici 6 samostatných tříd, které jsou zařízeny jako víceúčelové herny s pracovními koutky. Třídy mají přímý vstup na zastřešenou školní terasu a dále na školní hřiště a pozemek s herními prvky. Vzdělávací program je koncipovaný tak, aby žáky zaujal a vedl je k aktivnímu odpočinku.

Sportovní aktivity se střídají s výtvarnými činnostmi, soutěžemi, společenskými hrami, četbou, dopravní výchovou a dramatickou výchovou.

Žáci druhého stupně mohou svůj volný čas trávit ve školním klubu, kde hrají míčové hry, nebo se věnují výtvarným činnostem. Dále jim je k dispozici celá řada deskových her.