Charakteristika

ZŠ U Roháčových kasáren

Škola v číslech a údajích

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Školu navštěvuje přibližně 400 žáků. Průměrná naplněnost tříd je 22 žáků. Naše škola je fakultní školou Pedagogické fakulty UK.
Budova základní školy je situována do obytné zástavby ve Vršovicích obklopené parkovou zelení. V blízkosti školy se nachází tramvajová i autobusová zastávka.
Výuka probíhá v kmenových učebnách a odborných pracovnách (přírodopis, fyzika, chemie, český jazyk, 2 PC učebny, zeměpis – hudební výchova, dějepis, výtvarná výchova, cizí jazyky, infocentrum, dílna a kuchyňka). Většina učeben je vybavena interaktivní tabulí. Pro sportování žáci využívají 2 tělocvičny, z nichž jedna je určena pro sportovní hry a má umělý povrch, druhá je určena pro gymnastiku a je v ní nainstalována horolezecká stěna. Dále mohou žáci využívat běžeckou dráhu s umělým povrchem a doskočištěm pro skok do dálky a 2 venkovní víceúčelová hřiště s umělým povrchem.

V budově školy je školní jídelna.

Výchova a vzdělávání

Poskytujeme všeobecně zaměřené základní vzdělávání, přičemž důraz klademe na výuku cizích jazyků a ICT. Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníku. Od 6. ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk, žáci si mohou vybrat z francouzského, ruského a německého jazyka. V rámci rozvoje jazykových znalostí každoročně pořádáme vícedenní zahraniční poznávací zájezd.
Od 3. do 6. ročníku je pro žáky výuka informatiky povinná. Od 6. ročníku pak mohou zájemci prohlubovat své znalosti ve volitelných a nepovinných předmětech.

Něco navíc

Každoročně pořádáme pro žáky školu v přírodě, lyžařský kurz, interaktivní pobyt na Vysočině zaměřený na osobnostní rozvoj a zahraniční poznávací zájezd. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti jsme aktivně zapojeni do mezinárodního projektu „Noc s Andersenem“.
Každoročně organizujeme vícedenní projekty k poznání kulturního dědictví a rozvoji národní hrdosti.

Ve škole je vybudováno infocentrum, ve kterém mají žáci volný přístup k odborné literatuře a internetu. Škola je vybavena keramickou dílnou s pecí.

Školní družina a školní klub

Družina má k dispozici 6 samostatných tříd, zařízených jako víceúčelové herny s pracovními koutky. Třídy mají přímý vstup na zastřešenou školní terasu a dále pak na školní hřiště a pozemek s herními prvky. Vzdělávací program je koncipovaný tak, aby žáky zaujal a vedl je k aktivnímu odpočinku.

Sportovní aktivity se střídají s výtvarnými činnostmi, soutěžemi, společenskými hrami, četbou, dopravní výchovou a dramatickou výchovou.

Žáci druhého stupně mohou svůj volný čas aktivně trávit ve školním klubu.

bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!